MEDLEMSKAP I MUSIKKTEATERFORUM


Våre medlemskap.

Studentmedlemskap:
 • For studenter innen musikkteater/scenekunst.
 • Kontingent pr. år: Kr. 700,-
 • Faktureres: 1. februar og 1. august. (350,- + 350,-).

Profesjonelt medlemskap:
 • For deg som arbeider profesjonelt med musikkteater/scenekunst.
 • Kontingent pr. år: kr. 1400,-
 • Faktureres: 1. februar og 1. august. (700,- + 700,-).

Søke medlemskap:
 • Send mail til medlem@musikkteaterforum.no
 • Vedlegg: Fullstendig CV med foto.
 • Utfyllende info: e-mail, mobil nummer, folkeregistrert adresse, evt. annen organisasjonstilhørighet.

TIL INFO:

På MTF Årsmøte 27.05.21 ble det enstemmig vedtatt å starte en prosess som fører til en innlemming av MTF og organisasjonens medlemmer i fagforbundet Creo høsten 2021. Viktig informasjon vedr. overgangsprosessen vil medlemmer i MTF finne på våre nettsider under knaggen Nyheter. Det vil også sendes ut jevnlige medlemsmail med informasjon og oppdateringer, samt holdes infomøter høst 2021.


Medlemsfordeler:

 • Personlig presentasjonsside på MTF nettsider.
 • Auditionoversikt  
 • Scenekortet NTO -  gir rett til 2 billetter til redusert pris per produksjon ved alle scenekunstinstitusjoner som er tilsluttet NTO. 
 • Subsidiert pris på alle MTF kurs og workshops.
 • Subsidiert pris på alle våre samarbeidende kurs og workshops.
 • MTF Dansetrening 24 uker pr. år til kr. 25,- pr. klasse. Jazz/Stepp.
 • Gratis MTF Mandagstreff 8 ganger pr år. (Nettverksarrangement med fagdel og «åpen mic»).
 • Medlemsadvokat til gunstig timepris.
 • Lukket bransjeforum for MTF medlemmer på Facebook.
 • En til en Coaching til gunstig timepris.
 • Teknisk support for Apple produkter til redusert pris.


Våre betingelser.

Betingelser for medlemskap:

Rett til medlemskap har enhver person som enten:
a)  Har fullført minimum 3 årig godkjent kunstnerisk utdanning på høyskolenivå og/eller fagskolenivå.
b)  Kan dokumentere minimum 2 års sammenhengende profesjonelt kunstnerisk virke som hovedinntektskilde.
c)  Er dokumentert student ved en kunstfaglig høyskole og/eller fagskole i Norge, eller tilsvarende utdannelse i Norden og verden forøvrig.

Som medlem i foreningen kan opptas musikalartister, musikere, regissører, dansere, skuespillere, rekvisitører, komponister, inspisienter, librettister, produsenter og andre som jobber med musikkteater/scenekunst.


Stemmerett og valgbarhet:
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


Tap av medlemskap:
Et medlem mister sitt medlemskap i MTF hvis vedkommende:
a)  Ikke betaler kontingent innen 6.mnd etter betalingsfrist, trass skriftlige oppfordringer.
b)  Proffesjonelt medlemskap: over en periode på 3 år ikke har vært aktiv som utøvende i sitt kunstneriske virke.


Utmeldelse:
Utmeldelse av alle kategorier medlemskap skal skje skriftlig innen:

 • 01. juli hvert år.
 • 01. januar hvert år.
Utmeldelsen er virkende fra påfølgende periode.

For inn/ut melding: medlem@musikkteaterforum.no            

Medlemskap kan fryses for 6mnd. etter skriftlig henvendelse og søknad innen 1. januar og 1. juli hvert år for påfølgende periode til mail: medlem@musikkteaterforum.no   
                           
MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software